Hvad betyder handicap?

Bybruger

nov 26, 2023

Introduktion

Et handicap er en tilstand, der påvirker en persons fysiske, kognitive eller sensoriske evner og dermed kan have indflydelse på deres daglige liv. Det kan være en medfødt tilstand eller en tilstand, der er opstået senere i livet på grund af sygdom, skade eller aldring. Handicap kan variere i sværhedsgrad og kan have forskellige konsekvenser for den enkelte person.

Hvad er et handicap?

Et handicap er en nedsættelse af en persons evne til at udføre visse aktiviteter eller deltage fuldt ud i samfundet på grund af fysiske, kognitive eller sensoriske begrænsninger. Det kan påvirke en persons mobilitet, kommunikation, indlæringsevne eller evne til at opfatte og bearbejde information.

Hvordan påvirker et handicap en person?

Et handicap kan have forskellige konsekvenser for den enkelte person afhængigt af typen og sværhedsgraden af ​​handicapet. Det kan påvirke en persons evne til at udføre daglige aktiviteter, deltage i arbejde eller uddannelse, opretholde sociale relationer og generelt leve et selvstændigt liv. Det kan også medføre udfordringer i forhold til tilgængelighed og inklusion i samfundet.

Handicaptyper

Fysiske handicaps

Et fysisk handicap er en tilstand, der påvirker en persons fysiske evner og mobilitet. Det kan være resultatet af medfødte misdannelser, sygdomme, skader eller aldring. Et fysisk handicap kan variere fra mild til svær og kan påvirke forskellige dele af kroppen, herunder muskler, led, knogler eller nervesystemet.

Hvad er et fysisk handicap?

Et fysisk handicap kan begrænse en persons evne til at udføre fysiske aktiviteter som at gå, løfte genstande eller bruge sine hænder. Det kan også påvirke en persons balance, koordination eller evne til at opretholde en oprejst position.

Eksempler på fysiske handicaps

 • Paraplegi – fuldstændig lammelse af benene
 • Hemiplegi – lammelse af den ene side af kroppen
 • Cerebral parese – en tilstand, der påvirker muskelkontrol og bevægelse
 • Amputation – tab af en eller flere lemmer
 • Reumatoid arthritis – en autoimmun sygdom, der påvirker led og bevægelse

Kognitive handicaps

Et kognitivt handicap er en tilstand, der påvirker en persons evne til at tænke, forstå, huske eller lære. Det kan være resultatet af medfødte hjernedefekter, hjerneskader eller neurologiske lidelser. Et kognitivt handicap kan variere i sværhedsgrad og kan påvirke forskellige kognitive funktioner.

Hvad er et kognitivt handicap?

Et kognitivt handicap kan påvirke en persons evne til at forstå og bruge sprog, løse problemer, huske information, tænke abstrakt eller lære nye færdigheder. Det kan også påvirke en persons opfattelse af tid, rum eller sociale interaktioner.

Eksempler på kognitive handicaps

 • Autisme – en udviklingsforstyrrelse, der påvirker social interaktion og kommunikation
 • Downs syndrom – en genetisk tilstand, der påvirker intellektuel udvikling og fysiske træk
 • Dysleksi – en indlæringsvanskelighed, der påvirker læse- og skrivefærdigheder
 • Alzheimers sygdom – en progressiv neurodegenerativ sygdom, der påvirker hukommelse og kognition
 • Attention Deficit Hyperactivity Disorder (ADHD) – en neurologisk tilstand, der påvirker opmærksomhed og impulsivitet

Sensoriske handicaps

Et sensorisk handicap er en tilstand, der påvirker en persons evne til at opfatte og bearbejde sensorisk information som syn, hørelse eller berøring. Det kan være resultatet af medfødte defekter, sygdomme eller skader. Et sensorisk handicap kan variere i sværhedsgrad og kan påvirke forskellige sanser.

Hvad er et sensorisk handicap?

Et sensorisk handicap kan påvirke en persons evne til at se, høre, føle eller opfatte verden omkring dem. Det kan medføre nedsat syn, høretab, følelsesløshed eller manglende evne til at skelne mellem forskellige sensoriske stimuli.

Eksempler på sensoriske handicaps

 • Blindhed – fuldstændigt tab af synet
 • Døvhed – fuldstændigt tab af hørelsen
 • Tinnitus – en tilstand, der forårsager vedvarende øresusen
 • Dysgeusi – en forstyrrelse af smagssansen
 • Anosmi – en forstyrrelse af lugtesansen

Handicap og samfundet

Inklusion og tilgængelighed

Inklusion og tilgængelighed er vigtige aspekter af samfundet for personer med handicap. Inklusion handler om at sikre, at personer med handicap har lige muligheder for at deltage i samfundet på lige fod med andre. Tilgængelighed handler om at fjerne fysiske, kommunikative eller kognitive barrierer, der kan forhindre personer med handicap i at få adgang til bygninger, transport, information eller tjenester.

Stigmatisering og fordomme

Personer med handicap kan opleve stigmatisering og fordomme i samfundet på grund af deres handicap. Dette kan føre til diskrimination, social isolation eller manglende muligheder for uddannelse, beskæftigelse eller deltagelse i samfundet. Det er vigtigt at bekæmpe stigmatisering og fordomme og fremme en inkluderende og respektfuld holdning over for personer med handicap.

Hvordan kan man støtte personer med handicap?

Handicapvenlige faciliteter

For at støtte personer med handicap er det vigtigt at have handicapvenlige faciliteter, der imødekommer deres behov. Dette kan omfatte tilgængelige bygninger med ramper, elevatorer og brede døre, barrierefri toiletter, parkeringspladser til handicappede og andre faciliteter, der gør det muligt for personer med handicap at bevæge sig frit og uafhængigt.

Uddannelse og beskæftigelse

Uddannelse og beskæftigelse er vigtige områder, hvor personer med handicap kan støttes. Det er vigtigt at sikre, at uddannelsesinstitutioner og arbejdspladser er inkluderende og tilgængelige for personer med handicap. Dette kan omfatte tilpasninger af undervisningsmetoder, tilgængelige materialer og teknologiske hjælpemidler samt tilrettelæggelse af arbejdspladsen for at imødekomme individuelle behov.

Social støtte og inklusion

Personer med handicap har brug for social støtte og inklusion for at kunne deltage fuldt ud i samfundet. Dette kan omfatte støtte fra familie, venner og samfundet samt adgang til sociale aktiviteter, fritidsaktiviteter og kulturelle arrangementer. Det er vigtigt at skabe et inkluderende samfund, hvor personer med handicap føler sig velkomne og accepterede.

Handicap og lovgivning

Handicapkonventionen

Handicapkonventionen er en international menneskerettighedskonvention, der har til formål at fremme og beskytte rettighederne for personer med handicap. Konventionen fastlægger principper og standarder for ligebehandling, inklusion og tilgængelighed for personer med handicap. Mange lande, herunder Danmark, har ratificeret og implementeret konventionen i deres nationale lovgivning.

Handicap og arbejdsmarkedet

Arbejdsmarkedet kan være en udfordring for personer med handicap på grund af barrierer og fordomme. Det er vigtigt at have lovgivning og politikker på plads, der sikrer lige muligheder for personer med handicap på arbejdsmarkedet. Dette kan omfatte anti-diskriminationslove, kvoter for ansættelse af personer med handicap, tilpasninger af arbejdspladsen og støtteordninger, der hjælper personer med handicap med at finde og fastholde beskæftigelse.

By bruger